07 outubro 2019

Coñecemento e uso do galego 1

Coñecemento e uso do galego segundo o IGE


O Instituto Galego de Estatística (IGE) presentou o r27 do 09 de 2019  os datos sobre coñecemento e uso do galego, extraídos da Enquisa estrutural a fogares de 2018. No ano 2018 un dos módulos específicos está dedicado ao coñecemento e uso da lingua galega. Neste módulo analízanse, entre outras cousas, o grao de coñecemento do idioma galego nas súas distintas formas (oral e escrito) e o seu uso en distintos ámbitos sociais. Imos expor o resumo extraído da súa páxina: https://www.ige.eu/estatico/html/gl/OperacionsEstruturais/Resumo_resultados_EEF_Galego.html#uso-habitual-e-inicial-do-galego 
Segundo as conclusións recollidas polo Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia) do Consello da Cultura Galega (CCG): http://consellodacultura.gal/cdsg/paxinaarq.php?id=6122 , en termos xerais, non se perciben nestes últimos cinco anos grandes mudanzas, con respecto á Enquisa de 2013:
O 30,57% da poboación de Galicia afirma falar sempre en galego (0,63 puntos menos ca en 2013), un 21,72% afirma falar máis galego que castelán (1,43 puntos máis ca en 2013), un 23,32% afirma falar máis castelán que galego (1,06 puntos máis ca en 2013) e un 24, 40% afirma falar sempre en castelán (1,85 puntos menos ca en 2013). Mantéñense tamén as grandes desigualdades de usos segundo a idade da poboación, resultando especialmente preocupante na franxa de entre 5 e 14 anos, onde só o 26,12%da poboación fala “só galego” ou “máis galego que castelán”. 
Imos expor ( en sucesivas entradas) unha recompilación de datos desas estatísticas do IGE segundo coñecemento e uso do noso idioma:

Coñecemento do galego 1

No ano 2018 o 57,59% dos galegos e das galegas de 5 ou máis anos manifesta que sabe falar o galego moito, o 30,46% bastante e o 11,95% pouco ou nada. Entre a poboación menor de 15 anos, a porcentaxe de persoas que saben falar pouco ou nada o galego sitúase no 23,90%, mentres que entre a poboación de 65 ou máis anos sitúase no 8,84%.
A familia segue a ser a principal vía de aprendizaxe do idioma galego. O 83,36% dos galegos e das galegas aprendeu a falar o galego neste ámbito, pero ao cinxirse á poboación menor de 30 anos a escola supera á familia como medio de aprendizaxe: o 93,73% das persoas neste grupo de idade aprendeu o galego na escola e o 69,99% coa familia.

Persoas que saben falar galego por idade. Galicia. Ano 2018
Unidade: porcentaxe (%)
Idade
Total
Moito
Bastante
Pouco ou nada
Total
100
57,59
30,46
11,95
De 5 a 14 anos
100
38,03
38,07
23,90
De 15 a 29 anos
100
63,01
27,15
9,84
De 30 a 49 anos
100
61,06
26,73
12,21
De 50 a 64 anos
100
56,22
32,09
11,69
De 65 ou máis anos
100
58,54
32,62
8,84


Uso habitual e inicial do galego

En 2018 o 30,57% da poboación de Galicia fala sempre en galego. Esta porcentaxe é inferior á rexistrada hai 5 anos en 0,63 puntos.

Por outra banda, a porcentaxe de poboación que fala máis galego que castelán aumentou 1,43 puntos respecto ao ano 2013 ata situarse no 21,72%; tamén aumentou a porcentaxe dos que falan máis castelán que galego: 22,26% en 2013 e 23,32% en 2018.

Finalmente, algo máis do 24% dos e das residentes en Galicia fala sempre en castelán, 1,85 puntos porcentuais menos que en 2013.

O uso do galego é desigual dependendo da idade da poboación. Deste xeito, o 48,48% das persoas de 65 ou máis anos fala habitualmente só en galego e un 24,91% utiliza máis o galego que o castelán. Pola contra, entre os rapaces e as rapazas de 5 a 14 anos, o 14,27% habitualmente sempre fala en galego, o 11,85% máis en galego que en castelán e o 73,88% restante utiliza sempre o castelán ou máis castelán que galego.

Persoas segundo a lingua na que falan habitualmente por idade. Galicia. Ano 2018
Unidade: porcentaxe (%)
Idade
En galego sempre
Máis galego ca castelán
Máis castelán ca galego
En castelán sempre
Total
30,57
21,72
23,32
24,40
De 5 a 14 anos
14,27
11,85
29,75
44,13
De 15 a 29 anos
18,94
18,45
30,75
31,86
De 30 a 49 anos
23,66
20,64
28,25
27,45
De 50 a 64 anos
32,78
25,35
21,51
20,36
De 65 ou máis anos
48,48
24,91
12,96
13,65
No tocante á lingua habitual de escritura, o castelán segue a ser a lingua máis utilizada polas persoas que viven en Galicia. A porcentaxe de poboación que habitualmente escribe en galego é do 16,64%.
Ao comparar os datos segundo a lingua na que falan habitualmente, obsérvase que entre as persoas que sempre falan en galego, o 36,19% escribe habitualmente na mesma lingua e o 63,81% faino en castelán. 
 
Persoas segundo a lingua na que escriben habitualmente por lingua na que falan habitualmente. Galicia. Ano 2018
Unidade: porcentaxe (%)

Lingua na que escriben
Lingua na que falan
Total
Galego
Castelán
Total
100
16,88
83,12
En galego sempre
100
36,19
63,81
Máis galego ca castelán
100
23,79
76,21
Máis castelán ca galego
100
3,02
96,98
En castelán sempre
100
0,73
99,27

Ningún comentario: