07 outubro 2019

Coñecemento e uso do galego 2

Coñecemento e uso do galego 2 
Segundo os resultados da enquisa do IGE sobre coñecemento e uso do idioma galego nos fogares https://www.ige.eu/estatico/html/gl/OperacionsEstruturais/Resumo_resultados_EEF_Galego.html#uso-habitual-e-inicial-do-galego:
 

Uso do galego no ámbito familiar

 O 44,34% da poboación de Galicia que ten fillos ou fillas fálalles en galego sempre, o 31,20% sempre en castelán, o 13,85% máis castelán que galego e o 9,50% máis galego que castelán. No tocante aos fillos e ás fillas, cabe destacar que arredor do 39% fala sempre en galego cos seus proxenitores e arredor do 37% sempre en castelán.

 Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito familiar. Galicia. Ano 2018

Unidade: porcentaxe (%)
Ámbito familiar
En galego sempre
Máis galego ca castelán
Máis castelán ca galego
En castelán sempre
Outras situacións
Nai
39,36
6,68
14,59
37,19
2,17
Pai
37,99
7,70
14,46
37,57
2,28
Avós
38,30
9,70
14,66
34,94
2,40
Fillos
44,34
9,50
13,85
31,20
1,10
Irmáns
45,54
7,87
11,05
33,71
1,82
Parella
44,53
8,24
11,96
34,18
1,10

Uso do galego no ámbito social

Dentro do ámbito social, o uso exclusivo do galego está máis estendido nas relacións entre amigos. O 34,12% da poboación de Galicia habitualmente fala sempre en galego cos amigos e coas amigas. Porén, o 39,40% comunícase co profesorado dos seus fillos e fillas exclusivamente en castelán e o 34,07% sempre utiliza este idioma cos especialistas sanitarios.


Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito social. Galicia. Ano 2018
Unidade: porcentaxe (%)
Ámbito social
En galego sempre
Máis galego ca castelán
Máis castelán ca galego
En castelán sempre
Amigos
34,12
17,96
20,60
27,32
Comerciantes
30,27
19,14
21,34
29,25
Médicos
27,88
18,22
19,82
34,07
Profesores dos seus fillos
23,48
15,81
21,31
39,40
Persoal da administración
29,30
20,37
19,76
30,57
Persoal da banca
28,74
17,92
19,32
34,02

Uso do galego no ámbito laboral

No referente ao ámbito laboral, o 29,57% das persoas ocupadas de Galicia fala sempre en galego cos compañeiros e coas compañeiras de traballo e o 18,61% utiliza máis galego que castelán. A porcentaxe das persoas que falan sempre en galego ou máis galego que castelán cos seus superiores sitúase no 42,79%.


Persoas segundo a lingua na que falan no ámbito laboral. Galicia. Ano 2018
Unidade: porcentaxe (%)
Ámbito laboral
En galego sempre
Máis galego ca castelán
Máis castelán ca galego
En castelán sempre
Compañeiros de traballo
29,57
18,61
23,90
27,92
Persoal ao seu cargo
24,54
18,90
24,78
31,78
Superiores
25,08
17,71
21,86
35,35
Clientes
21,76
25,92
28,70
23,63

Uso do galego no ámbito educativo

No ámbito educativo a utilización de ambos idiomas, galego e castelán, é bastante parella: o 59,57% das persoas que estudan en Galicia recibe a mesma proporción de clases en galego que en castelán. Agora ben, se diferenciamos pola idade da persoa e, por conseguinte, por nivel educativo, esta porcentaxe cambia: sobe ata o 72,72% para a poboación de 5 a 16 anos, pero baixa ata o 36,03% entre a poboación de 17 ou máis anos. Este colectivo recibe o 46,48% das clases en castelán ou maioritariamente neste idioma.

Persoas que estudan en Galicia segundo a lingua na que reciben as clases por idade. Ano 2018
Unidade: porcentaxe (%)
Lingua Total De 5 a 16 anos De 17 ou máis anos
Total 100,00 100,00 100,00
Todas en galego 1,28 1,03 1,71
Maioritariamente en galego 11,51 9,13 15,78
Igual en galego ca castelán 59,57 72,72 36,03
Maioritariamente en castelán 24,96 15,68 41,58
Todas en castelán 2,68 1,44 4,90Ningún comentario: